โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 <30/09/59>
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 334_594_scan0001.jpg (377 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 334_595_scan0002.jpg (711 KB.)ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 <29/09/59>
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 332_593_A2.docx (471 KB.)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก หมู่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <21/09/59>
ปร.4,5 331_591_M2.pdf (361 KB.)
ประกาศราคากลาง 331_592_M2.1.pdf (43 KB.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <20/09/59>
ปร.4,5 330_589_M 3.pdf (320 KB.)
ประกาศราคากลาง 330_590_M3.1.pdf (44 KB.)โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <08/09/59>
ราคากลาง 325_582_A1.1.pdf (1.26 MB.)
ประกาศประมูลงานจ้าง 325_584_scan0002.PDF (4.31 MB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 325_772_A4.pdf (43 KB.)แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 <13/07/59>
แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 321_575_B.PDF (7.01 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16  


 
 
Copy right ©2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549