โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก บริเวณหลังวัดพรหมจริยาราม หมู่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <05/01/60>
ประกาศราคากลาง 352_632_M2.pdf (39 KB.)
ปร.4,5 352_633_พนัง หมู่ที่-2.1.pdf (55 KB.)
ปร.4,5 352_634_พนัง หมู่ที่-2.2.pdf (67 KB.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <05/01/60>
ประกาศราคากลาง 351_630_รางหมู่ที่-3.2 .pdf (52 KB.)
ปร.4,5 351_631_รางหมู่ที่-3.2 .xlsx (18 KB.)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 <22/11/59>
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 350_627_1.pdf (57 KB.)ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <22/11/59>
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 349_625_A1.pdf (105 KB.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 349_626_A2.pdf (32 KB.)ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ (ผด 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 <22/11/59>
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 348_623_A1.pdf (97 KB.)
แผนจัดหาพัสดุ (ผด 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 348_624_A2 60.pdf (156 KB.)โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 13 หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <04/11/59>
ราคากลาง 343_615_M5.2.PDF (938 KB.)
เปิดเผยราคากลาง 343_616_M.5.3.pdf (42 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18  


 
 
Copy right ©2006-2019 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549