โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 <14/10/58>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 298_538_A.xlsx (21 KB.)รายงานแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 <14/10/58>
รายงานแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 297_537_P 3.58.xls (109 KB.)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาลขนาดใหญ่) หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <14/10/58>
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาลขนาดใหญ่) หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 296_534_P.5.docx (51 KB.)
ราคากลาง 296_535_P3.pdf (381 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 296_536_P.2.pdf (27 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 <07/10/58>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 295_533_P.xls (94 KB.)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เดือน ก.ค. – ก.ย. 58) <07/10/58>
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เดือน ก.ค. – ก.ย. 58) 294_532_P1.doc (217 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22]  


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549