โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565 <26/10/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565 727_1473_MX-M364N_20221026_153227.pdf (3.23 MB.)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) <26/10/65>
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฟรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 726_1471_2.xlsx (13 KB.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 726_1472_MX-M364N_20221026_145919.pdf (183 KB.)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 <20/10/65>
803_1584_o22.pdf (204 KB.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 004 สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <11/10/65>
ประกาศประกวดราคาจ้าง 715_1461_A.pdf (4.38 MB.)
ปริมาณงานก่อสร้าง 715_1462_B.pdf (321 KB.)
ประกาศราคากลาง 715_1463_c.pdf (136 KB.)
แบบก่อสร้าง 715_1464_D.pdf (711 KB.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 008 สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <11/10/65>
ประกาศประกวดราคาจ้าง 714_1457_A.pdf (4.38 MB.)
ปริมาณงานก่อสร้าง 714_1458_B.pdf (307 KB.)
ประกาศราคากลาง 714_1459_C.pdf (142 KB.)
แบบก่อสร้าง 714_1460_D.pdf (669 KB.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 009 สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวง เลขที่ 1014 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <11/10/65>
ประกาศประกวดราคาจ้าง 713_1452_1.pdf (4.36 MB.)
ปริมาณงานก่อสร้าง 713_1453_2.pdf (309 KB.)
เปิดเผยราคากลาง 713_1454_3.pdf (141 KB.)
แบบก่อสร้าง 713_1455_4.pdf (1.20 MB.)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 <21/09/65>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 702_1451_MX-M364N_20220921_164418.pdf (228 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 <14/09/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 701_1446_MX-M364N_20220914_151616.pdf (7.70 MB.)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 <12/09/65>
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 699_1441_A1.pdf (4.35 MB.)
ประกาศราคากลาง 699_1442_A2.pdf (47 KB.)
แนบท้ายประกาศ 699_1443_A3.pdf (71 KB.)
แผนที่จัดเก็บ 699_1444_A4.pdf (1.31 MB.)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 <07/09/65>
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 698_1440_MX-M364N_20220909_144443.pdf (907 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549