โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก หมู่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <21/09/59>
ปร.4,5 331_591_M2.pdf (361 KB.)
ประกาศราคากลาง 331_592_M2.1.pdf (43 KB.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <20/09/59>
ปร.4,5 330_589_M 3.pdf (320 KB.)
ประกาศราคากลาง 330_590_M3.1.pdf (44 KB.)โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <08/09/59>
ราคากลาง 325_582_A1.1.pdf (1.26 MB.)
ประกาศประมูลงานจ้าง 325_584_scan0002.PDF (4.31 MB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 325_772_A4.pdf (43 KB.)แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 <13/07/59>
แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 321_575_B.PDF (7.01 MB.)รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 <13/07/59>
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 320_574_A.pdf (1.10 MB.)ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 <24/06/59>
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 318_570_scan0001.jpg (333 KB.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 318_571_scan0002.jpg (481 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549