โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 <13/07/59>
แผนจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 321_575_B.PDF (7.01 MB.)รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 <13/07/59>
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 320_574_A.pdf (1.10 MB.)ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 <24/06/59>
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 318_570_scan0001.jpg (333 KB.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 318_571_scan0002.jpg (481 KB.)โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา <26/05/59>
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 316_566_M 5.pdf (42 KB.)
ราคากลาง ปร.4, ปร. 5 316_567_M5.2.PDF (2.50 MB.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ถึงลำน้ำแม่จ้อง – แม่โป่ง หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา <26/05/59>
ราคากลาง ปร.4, ปร. 5 314_564_1.pdf (563 KB.)
ปร.4,5 (แผ่นที่ 2) 314_565_2.pdf (671 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 314_629_ราง ม.4..pdf (43 KB.)รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 <08/04/59>
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 311_562_D1.pdf (332 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22  


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549