โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <25/08/66>
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 896_1672_MX-M364N_20230825_064113.pdf (568 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกรกฎาคม 2566 <22/08/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกรกฎาคม 2566 893_1671_8.08.66.pdf (4.98 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนมิถุนายน 2566 <17/07/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนมิถุนายน 2566 869_1670_06.66.rar (7.78 MB.)รายงานปริมาณการใช้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเดือน เม.ย 66 - มิ.ย 66 <10/07/66>
รายงานปริมาณการใช้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเดือน เม.ย 66 - มิ.ย 66 856_1665_MX-M364N_20230711_055534.pdf (877 KB.)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3 <10/07/66>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3 855_1664_MX-M364N_20230711_055553.pdf (1.05 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 <12/06/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 834_1605_MX-M364N_20230612_064025.rar (7.52 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2566 <10/05/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565 809_1591_MX-M364N_20230510_104047.pdf (3.77 MB.)
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2566 (2) 809_1592_MX-M364N_20230510_104149.pdf (3.91 MB.)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 <26/04/66>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 806_1590_N1.pdf (1.10 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2566 <17/04/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565 804_1587_A1.pdf (4.98 MB.)
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (2) 804_1588_A2.pdf (3.93 MB.)
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2566 (3) 804_1589_A3.pdf (4.33 MB.)สรุปผลการจัดซ์้อหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 <15/03/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 780_1516_FE.pdf (7.45 MB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549