โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา <26/05/59>
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 316_566_M 5.pdf (42 KB.)
ราคากลาง ปร.4, ปร. 5 316_567_M5.2.PDF (2.50 MB.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ถึงลำน้ำแม่จ้อง – แม่โป่ง หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา <26/05/59>
ราคากลาง ปร.4, ปร. 5 314_564_1.pdf (563 KB.)
ปร.4,5 (แผ่นที่ 2) 314_565_2.pdf (671 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 314_629_ราง ม.4..pdf (43 KB.)รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 <08/04/59>
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 311_562_D1.pdf (332 KB.)ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 6) ประจำปีงบประมาณ 2559 <08/04/59>
ประกาศผลการดำเนินเงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 6) 309_561_a 1.pdf (359 KB.)ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 <08/04/59>
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 308_559_A1.pdf (246 KB.)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 308_560_A2.pdf (597 KB.)โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ ต.ตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา <10/03/59>
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 317_568_M1.1.pdf (43 KB.)
ราคากลาง ปร.4, ปร. 5 317_569_M 1.pdf (1.40 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549