โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566) <06/10/66>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566 942_1684_MX-M364N_20231009_032650.pdf (181 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566 942_1685_1.pdf (50 KB.)กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 <29/09/66>
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 941_1683_2.pdf (635 KB.)รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <29/09/66>
รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 940_1682_1.pdf (1.08 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนสิงหาคม 2566 <13/09/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนสิงหาคม 2566 924_1681_MX-M364N_20230913_024811.pdf (7.86 MB.)ประกาศราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 <29/08/66>
ประกาศประกวดราคาจ้าง 901_1673_1.pdf (1.03 MB.)
เอกสารประกวดราคาจ้าง 901_1674_2.pdf (5.48 MB.)
แผนทีจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ 901_1675_3.pdf (1.04 MB.)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝผย 901_1676_4.pdf (143 KB.)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <25/08/66>
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 896_1672_MX-M364N_20230825_064113.pdf (568 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกรกฎาคม 2566 <22/08/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกรกฎาคม 2566 893_1671_8.08.66.pdf (4.98 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนมิถุนายน 2566 <17/07/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนมิถุนายน 2566 869_1670_06.66.rar (7.78 MB.)รายงานปริมาณการใช้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเดือน เม.ย 66 - มิ.ย 66 <10/07/66>
รายงานปริมาณการใช้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเดือน เม.ย 66 - มิ.ย 66 856_1665_MX-M364N_20230711_055534.pdf (877 KB.)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3 <10/07/66>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3 855_1664_MX-M364N_20230711_055553.pdf (1.05 MB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549